Новини

Процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет “Доставка на реагенти за нуждите на ПСОВ към “В и К – Сливен” ООД, гр. Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява открита процедура на възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет:“Доставка на реагенти за нуждите на ПСОВ към “В и К – Сливен” ООД, гр. Сливен”.

Решението е публикувано в АОП под номер 635075

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=635075&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 635076

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=635076&newver=2


Снимки:


Прикачени файлове:

Документация, образци,решение и обявление

Протокол №1 от комисията - доставка на реагенти

Протокол №2 от комисията - доставка на реагенти

Протокол №3 от комисията - доставка на реагенти

Решение за класиране №РД-07-219 от 03.07.2015 г.

Решение за прекратяване №РД-07-324 от 17.09.2015 г.

Информация за върнати гаранции за участие