Новини

Процедура на възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет:„ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ- ниско напрежение"

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява открита процедура на възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет:„ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ- ниско напрежение за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД, гр. Сливен”

Решението е публикувано в АОП под номер 637014

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=637014&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 637015

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=637015&newver=2


Снимки:


Прикачени файлове:

Решение

Обявление

Документация за участие

Разяснения относно обществена поръчка :„ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ- ниско напрежение"

Протокол №1 от комисията - ел.енергия ниско напрежение

Протокол №2 от комисията - ел.енергия ниско напрежение

Покана ценови оферти - ел.енергия ниско напрежение

Протокол №3 от комисията - ел.енергия ниско напрежение

Решение за класиране №РД-07-120 от 29.04.2015 г.- ел.енергия ниско напрежение

Договор от 05.06.2015 г.

Информация за сключен договор

Информация за върнати гаранции за участие

Информация за изпълнение на договор

Информация за извършени плащания