Новини

Процедура на възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет:“Доставка на тръби за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява открита процедура на възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет:“Доставка на тръби за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД, град Сливен“ с две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Тръби за питейно-битово водоснабдяване, включващи: А1) Полиетиленови тръби висока плътност от PE100; А2) ПЕ фасонни части за челно заваряване и електрофузно заваряване от Ø63 до Ø630 включително; А3) ПП фасонни части за механична връзка от Ø20 до Ø110 включително и водовземни скоби за полиетиленови тръби за питейно-битово водоснабдяване от Ø20 до Ø315 включително; А4) Чугунени тръби за питейно-битово водоснабдяване и фасонни части към тях и А5) PVC-O тръби за питейно-битово водоснабдяване и

Обособена позиция № 2: Тръби за отвеждане на отпадъчни води, включващи: Б1) Стъклопластови тръби безнапорни за отвеждане на отпадъчни води и свързващи елементи към тях от Ø300 до Ø2000 включително; Б2) Полипропиленови гофрирани тръби и свързващи елементи към тях за отвеждане на отпадъчни води от Ø150(160) до Ø1000 включително по номинален диаметър с клас SN4 и SN8 и Б3) Стъклокерамични тръби за отвеждане на отпадъчни води”

Решението е публикувано в АОП под номер 637755

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=637755&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 637758

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=637758&newver=2


Снимки:


Прикачени файлове:

Решение

Документация за участие

Обявление

Разяснения относно обществена поръчка : Доставка на тръби за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД

Протокол №1 от комисията - доставка на тръби

Решение за прекратяване

Информация за върнати гаранции за участие