Новини

Съобщение от "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД гр. Сливен

На 09.03.2015 г. от Лабораторията за контрол на питейната вода на "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД са взети 10 броя проби вода при крайния потребител от 10 пункта на град Сливен. Водата отговаря по всички изследвани показатели на изискванията за качество на водата, предназначена за пиене. На 10.03.2015 г. са взети проби вода от град Нова Загора и селата Радево, Сокол, Еленово, Прохорово, Млекарево. По физикохимични показатели пробите отговарят на изискванията, с изключение на пробите от селата Еленово и Прохорово, за които се констатира завишена мътност.

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД предупреждава потребителите на вода в тези села да преустановят ползването на водата за питейни цели. Анализът на проби вода ще продължи и след като водата придобие качества на питейна вода, потребителите ще бъдат информирани допълнително."Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД поддържа непрекъснат контакт с РЗИ Сливен за качествата на водата за питейни цели и ще информира своите потребители при констатиране на отклонения от качествата.


Снимки: