Новини

Обществена поръчка по ЗОП с предмет: “Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода "

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява открита процедура на възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: “Инкасиране на суми в брой за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода от потребителите на “ВиК - Сливен” ООД, гр. Сливен”.

Решението е публикувано в АОП под номер 669053

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=669053&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 669054

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=669054&newver=2


Снимки:


Прикачени файлове:

Решение

Обявление

Документация за участие

Протокол №1 от комисията - инкасиране на суми

Протокол №2 от комисията - инкасиране на суми

Решение за класиране №РД-07-240 от 23.07.2015 г.-инкасиране на суми

Договор от 03.08.2015 г.

Информация за сключен договор

Информация за върнати гаранции за участие

Информация за изпълнение на договор

Информация за извършени плащания