Новини

Публична покана с предмет: Избор на изпълнител за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на „В и К- Сливен” ООД

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация- Сливен” ООД“

Публичната покана е публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер : ID9046314

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9046314


Снимки:


Прикачени файлове:

Образци

Техническо задание

Протокол от комисията

Договор от 26.10.2015 г.

Информация за извършени плащания