Новини

Обществена поръчка по ЗОП с предмет: “Доставка на 7 броя нови автомобили тип „Пикап“ при условията на 36 месечен финансов лизинг''

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява открита процедура на възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: “Доставка на 7 (седем) броя нови, неупотребявани, високопроходими автомобили тип „Пикап“ при условията на 36 (тридесет и шест) месечен финансов лизинг за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен” ООД, гр.Сливен”

Решението е публикувано в АОП под номер 724779

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=724775&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 637015

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=724779&newver=2


Снимки:


Прикачени файлове:

Решение

Обявление

Документация за участие

Решение за прекратяване