Новини

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна нетна ел. енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение”

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен” ООД, гр. Сливен ”

Решението е публикувано в АОП под номер 738737

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=738737&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 738740

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=738740&mode=view


Снимки:


Прикачени файлове:

Решение

Обявление

Документация за участие

Разяснения 08.07.2016 г.

Разяснения 18.07.2016 г.

Протокол №1 от комисията-ел.енергия ниско напрежение

Протокол №2 от комисията-ел.енергия ниско напрежение

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри"(публикуван документ на 15.08.2016 г.)

Протокол №3 от комисията-ел.енергия ниско напрежение(публикуван документ на 29.08.2016 г.)

Доклад за работата на комисията и приложения на Протокол 1, Протокол 2 и Протокол 3 (публикуван документ на 29.08.2016 г.)

Решение за избор на изпълнител № РД-07-333 от 29.08.16 г. (публикуван документ на 29.08.2016 г.)

Договор от 29.09.2016 г. (публикуван документ на 06.10.2016 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 06.10.2016 г.)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (публикуван документ на 13.10.2017 г.)