Новини

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна нетна ел. енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение”

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен” ООД, гр. Сливен ”

Решението е публикувано в АОП под номер 738831

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=738831&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 738832

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=738832&mode=view


Снимки:


Прикачени файлове:

Решение

Обявление

Документация за участие

Разяснения 18.07.2016 г.

Разяснения 01.08.2016 г.

Протокол №1 от комисията-ел.енергия средно напрежение(публикуван документ на 12.09.2016 г.)

Протокол №2 от комисията-ел.енергия средно напрежение (публикуван документ на 29.09.2016 г.)

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри"(публикуван документ на 29.09.2016 г.)

Протокол №3 от комисията-ел.енергия средно напрежение (публикуван документ на 24.10.2016 г.)

Доклад за работата на комисията и приложения на Протокол 1, Протокол 2 и Протокол 3 (публикуван документ на 24.10.2016 г.)

Решение за избор на изпълнител № РД-07-391 от 24.10.16 г. (публикуван документ на 24.10.2016 г.)

Договор от 29.11.2016 г. (публикуван документ на 22.12.2016 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 22.12.2016 г.)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (публикуван документ на 14.02.2018 г.)