Новини

ОП:"Доставка на химически реагенти за обезводняване на минерализирани утайки с филтър преси Huber-Rotamat на “ВиК-Сливен”

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: "Доставка на химически реагенти /полиелектролити/ за обезводняване на минерализирани утайки с филтър преси Huber - Rotamat за нуждите на ПСОВ към “ВиК-Сливен” ООД”

Решението е публикувано в АОП под номер 746519

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=746519&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 746521

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=746521&mode=view


Снимки:


Прикачени файлове:

Решение

Обявление

Документация за участие

Разяснения 01.09.2016 г.

Протокол №1 от комисията-флокуланти (публикуван документ на 07.10.2016 г.)

Протокол №2 от комисията-флокуланти (публикуван документ на 08.11.16 г.)

Доклад за работата на комисията и приложения на Протокол 1 и Протокол 2 (публикуван документ на 08.11.2016 г.)

Решение за избор на изпълнител № РД-07-409 от 08.11.16 г. (публикуван документ на 08.11.2016 г.)

Договор от 03.02.2017 г. (публикуван документ на 08.02.2017 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 08.02.2017 г.)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (публикуван документ на 28.02.2018 г.)