Новини

Директно възлагане на ОП

"ВиК-Сливен" ООД обявява процедура на директно възлагане на обществена поръчка с предмет:"Избор на регистриран одитор, който да извърши задължителна одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на “ВиК-Сливен” ООД гр. Сливен за 2016 година по Международните стандарти за финансови отчети, в съответствие със Закона за независимия финансов одит".


Снимки:


Прикачени файлове:

Обява (публикуван документ на 08.11.2016 г.)

Приложения (Публикуван документ на 08.11.2016)