Новини

ОП с предмет: „Доставка на нови неупотребявани лекотоварни високопроходими автомобили тип „Пикап“ за нуждите на „ВиК-Сливен” ООД

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка на нови неупотрeбявани лекотоварни високопроходими автомобили тип „Пикап“ за нуждите на „ВиК-Сливен” ООД, гр.Сливен”

Решението е публикувано в АОП под номер 756987

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=756987&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 756988

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=756988&mode=view


Снимки:


Прикачени файлове:

Решение

Обявление

Документация за участие

Протокол №1 от комисията-пикапи (публикуван документ на 21.12.2016 г.)

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри"(публикуван документ на 21.12.2016 г.)

Протокол №2 от комисията-пикапи (публикуван документ на 27.12.2016 г.)

Доклад за работата на комисията и приложения на Протокол 1 и Протокол 2 (публикуван документ на 27.12.2016 г.)

Решение за избор на изпълнител № РД-07-469 от 27.12.2016 (публикуван документ на 27.12.2016 г.)

Договор от 26.01.2017 г. (публикуван документ на 14.02.2017 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 14.02.2017 г.)

Обявление за приключване на договор пикапи 2016(публикуван документ на 27.06.2017 г.)