Новини

ОП:" „Физическа охрана и охрана с технически средства собственост на Възложителя на обекти на „ВиК-Сливен“ ООД

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Физическа охрана и охрана с технически средства собственост на Възложителя на обекти на „ВиК-Сливен“ ООД, гр. Сливен”

Решението е публикувано в АОП под номер 781861

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=781861&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 781862

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=781862&mode=view


Снимки:


Прикачени файлове:

Документация за участие

Решение

Обявление

Разяснения 10.04.2017 г.

Решение за прекратяване (публикуван документ на 24.04.2017 г.)

Обявление за прекратяване (публикуван документ на 25.04.2017 г.)