Новини

Водното дружество и природозащитници - с общи действия за опазване на екосистемите

Споразумение за съвместни действия за опазване на екосистемите, водите и горите в сливенско сключиха „В и К“ – Сливен и фондация „Стария бряст“.

Първата инициатива на водното дружество и природозащитниците започна с изготвяне на списък на най-посещаваните горски чешми, с цел обследване на физикохимичните и микробиологичните показатели на водата от тях и последващо експертно заключение за годността й за пиене. Изследванията ще бъдат направени в лабораторията на „В и К“ – Сливен, която предстои да бъде акредитирана до края на годината, както и от независими лаборатории, посочени от министерството на околната среда и водите, на които ще бъдат доставяни проби за периодичен анализ. Изследването на горските води ще започне от Куш бунар, Кръстова и Моллова чешма, в района на които има битови дейности, септични ями и развитие на почивно дело.

Управителят на „В и К“ – Сливен инж. Севдалин Рашев и председателят на фондация „Стария бряст“ Стефан Стефанов се обединиха около идеята за мониторинг на водата от изградените в Балкана чешми, което ще е от полза за развитието и популяризирането на туризма в сливенската планина. Предстои издирване и обследване на частните кладенци и напоителни съоръжения край бившите уранови рудници, изградени през годините от собствениците на имоти във вилната зона на Сливен. След приключването на изследванията, гражданите ще бъдат информирани за резултатите.

„В и К“ – Сливен и фондация „Стария бряст“ се договориха и за предприемане на инициатива за извоюване на специален статут на защитена територия на вододайната зона на яз.“Асеновец“. Целта е да се спре всякаква сеч, независимо дали законна или незаконна, в околните горски площи. Опазването на горите има сериозно отношение към водосбора на района, към дебита и чистотата на водните количества. Според специалистите, изсичането на горите край Котел е навредило сериозно на обема и характеристиките на котленската изворна вода.

Споразумението между водното дружество и природозащитниците е отворено за нови идеи, във времето то ще бъде допълвано и разширявано. Програмата му предвижда и инициатива за описване на вековните дървета в района на Сливен, както и организиране на кампании за тяхната защита.


Снимки: