Новини

„В и К“ НАСТОЯВА ЗА ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ СРЕЩУ УПОТРЕБАТА НА НИТРАТИ

Водното дружество в Сливен апелира към собствениците на имоти вблизост до водоизточниците и към селските кметове да вземат превантивни мерки за прекратяване на наторяването с органични и минерални торове, както и за недопускането на животни във вододайните зони. Причината е регистрираното превишаване на допустимите норми за нитрати в питейната вода на сливенските села Панаретово, Глуфишево и Чокоба и на новозагорските села Каменово и Дядово, при направените последни мониторингови изследвания.

Подложените на лабораторен анализ проби през месец май показват, че всички химични и микробиологични показатели за качеството на водата в Сливенска област са в норма, с изключение на завишеното в различна степен, в сравнение с допустимите 50 милиграма на литър, съдържание на нитрати във водата на пет села. Предписанието на РЗИ е за проучване и установяване на причините.

Според началника на отдел „Пречистване“ във „В и К“ – Сливен инж. Мария Добрева, причината е в оживената сезонна селскостопанска дейност и по-конкретно - торенето в частни имоти вблизост до водоизточника, което собствениците трябва да ограничат. Нитратите във водата за питейно-битови нужди идват главно от оттичащи се обработваеми земеделски площи. Основните източници за замърсяване на водата с нитрати са прекомерното или неправилно използване на органични и минерални торове в селското стопанство, отпадъчните води от бита, животновъдството и промишлени дейности.

Водният оператор е взел необходимите мерки в първия пояс на охраняемата зона на водоизточниците и във всички населени места този пояс е ограден. „В и К“ обаче няма механизми за въздействие върху човешката дейност във втория и третия пояс.

Въпреки регистрираното през май превишаване на нормите в пет от взетите 32 проби в подложените на мониторинг 22 населени места, в сравнение с предишни години, съдържанието на нитрати във водата на селата с оживена селскостопанска дейност бележи понижаване. Селата с отклонения от нормите на водата „В и К“ обследват по-често.


Снимки: