Новини

ОП: "Въоръжена физическа охрана и охрана с технически средства собственост на Възложителя на обекти на "ВиК - Сливен" ООД

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Въоръжена физическа охрана и охрана с технически средства собственост на Възложителя на обекти на „ВиК-Сливен“ ООД, гр. Сливен”

Решението е публикувано в АОП под номер 791121

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=791121&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 791122

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=791122&mode=view


Прикачени файлове:

Решение

Обявление

Документация за участие

Протокол № 1 от комисията - въоръжена охрана (публикуван документ на 27.09.2017 г.)

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" (публикуван документ на 15.12.2017 г.)

Протокол № 2 от комисията - въоръжена охрана (публикуван документ на 20.12.2017 г.)

Протокол № 3 от комисията - въоръжена охрана (публикуван документ на 20.12.2017 г.)

Протокол № 4 от комисията - въоръжена охрана (публикуван документ на 20.12.2017 г.)

Решение за избор на изпълнител РД-07-373/ 20.12.2017 г. (публикуван документ на 20.12.2017 г.)

Договор от 12.01.2018 г. (публикуван документ на 26.01.2018 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 26.01.2018 г.)