Новини

ОП: "Доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи за тръби от различни материали за нуждите на "ВиК - Сливен" ООД"

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: "Доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи за тръби от различни материали за нуждите на "ВиК - Сливен" ООД"

Решението е публикувано в АОП под номер 793337

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=793337&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 793389

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=793389&mode=view


Прикачени файлове:

Решение

Обявление

Документация за участие

Протокол № 1 от работата на комисията (публикуван документ на 10.08.2017 г.)

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" (документ публикуван на 10.08.2017 г.)

Протокол № 2 от работата на комисията (публикуван документ на 15.08.2017 г.)

Решение за избор на изпълнител № РД-07-250/ 18.08.2017 г. (публикуван документ на 18.08.2017 г.)

Договор от 15.09.2017 г. (публикуван документ на 3.10.2017 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 3.10.2017 г.)

Обявление за приключване на договор (публикуван документ на 08.10.2019 г.)