Новини

ОП:"„Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение”

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен” ООД, гр. Сливен”

Решението е публикувано в АОП под номер 795813

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=795813

Обявлението е публикувано в АОП под номер 795816

http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F05_2014&id=795816


Прикачени файлове:

Решение

Обявление

Документация за участие

Протокол № 1 от комисията - ел. енергия ниско напрежение (публикуван документ на 09.08.2017 т.)

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" (публикуван документ на 09.08.2017 г.)

Протокол № 2 от комисията - ел. енергия ниско напрежение (публикуван документ на 14.08.2017 г.)

Решение за избор на изпълнител № РД-07-246/ 14.08.2017 г. (публикуван документ на 14.08.2017 г.)

Договор от 15.09.2017 г.(публикуван документ на 09.10.2017 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 09.10.2017 г.)

Обявление за приключване на договор (публикуван документ на 29.10.2018 г.)