Новини

ОП:„Доставка на водомери за питейна вода, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода и устройства за измерване на потока"

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка на водомери за питейна вода, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода и устройства за измерване на потока

за нуждите на „В и К - Сливен” ООД“

Решението е публикувано в АОП под номер 796956

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=796956&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 796955

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=796955&mode=view


Прикачени файлове:

Решение

Обявление

Документация за участие

Протокол № 1 от работата на комисията (публикуван документ на 13.10.2017 г.)

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" (публикуван документ на 13.10.2017 г.)

Протокол № 2 от работата на комисията (публикуван документ на 24.10.2017 г.)

Решение за избор на изпълнител № РД-07-317/ 24.10.2017 г. (публикуван документ на 24.10.2017 г.)

Договор от 07.12.2017 г. (публикуван документ на 18.12.2017 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 18.12.2017 г.)

Обявление за приключен договор (публикуван документ на 14.12.2018 г.)