Новини

ОП: „Доставка на активна нетна ел. енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение”

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен” ООД, гр. Сливен ”

Решението е публикувано в АОП под номер 798479

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=798479&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 798481

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=798481&mode=view


Прикачени файлове:

Решение

Обявление

Документация за участие

Протокол № 1 от комисията - ел. енергия средно напрежение (публикуван документ на 21.09.2017 г.)

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" (пубкилуван документ на 05.10.2017 г.)

Протокол № 2 от комисията - ел. енергия средно напрежение (публикуван документ на 10.10.2017 г.)

Доклад за работата на комисията и приложения (пубкилуван документ на 11.10.2017 г.)

Решение за избор на изпълнител РД-07-302/ 11.10.2017 г. (публикуван документ на 11.10.2017 г.)

Договор от 23.11.2017 г. (публикуван документ на 18.12.2017 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 18.12.2017 г.)

Обявление за приключване на договор (публикуван документ на 28.02.2019 г.)