Новини

Встъпителна пресконференция проект„Подобряване на качеството на работните места във ВиК - СЛИВЕН ООД”

„Водоснабдяване и Канaлизация-Сливен” ООД уведомява, че на 20.11.2017 г. (понеделник) от 10.00 часа в Регионален пресклуб БТА – Сливен, намиращ се в гр.Сливен, ул.”Димитър Добрович”№3 ще се проведе встъпителна пресконференция за старта на дейностите по Проект BG05M9OP001-1.008-0507-C01„Подобряване на качеството на работните места във ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН ООД”. Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и търсените резултати от проекта.

Стойността на проекта е 360 588.26 лв. , срок за изпълнение 15 месеци.

Дата на стартиране: 01.06.2017 г.,

Дата на приключване: 01.09.2018 г.

Специфичните цели на проекта са:

- Подобряване на работната среда, чрез осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд при спазване на нормите и изискванията на законодателството на Република България по безопасност и здраве при работа.

- Внедряване на ефективни и гъвкави форми за организация на труда при управлението на човешките ресурси, което да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятието.

Повече информация в прикаченият файл.

С уважение,

Екипът на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен” ООД


Снимки:


Прикачени файлове:

Информация за встъпителна пресконференция