Новини

ОП:"Доставка на химически реагенти за обезводняване на минерализирани утайки с филтър преси Huber-Rotamat на “ВиК-Сливен”

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: "Доставка на химически реагенти /полиелектролити/ за обезводняване на минерализирани утайки с филтър преси Huber - Rotamat за нуждите на ПСОВ към “ВиК-Сливен” ООД”

Решението е публикувано в АОП под номер 818765

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=818765&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 818766

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=818766&mode=view


Прикачени файлове:

Решение

Обявление

Документация за участие

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" (публикуван документ на 09.01.2018 г.)

Протокол № 1 от комисията - химически реагенти (публикуван документ на 15.01.2018 т.)

Протокол № 2 от комисията - химически реагенти (публикуван документ на 15.01.2018 т.)

Решение за избор на изпълнител РД-07-20/ 15.01.2018 г. (публикуван документ на 15.01.2018 г.)

Договор от 26.02.2018 г. (публикуван документ на 13.03.2018 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 13.03.2018 г.)