Новини

ОП с предмет: „Доставка на нови неупотребявани лекотоварни високопроходими автомобили тип „Пикап“ за нуждите на „ВиК-Сливен” ООД

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка на нови неупотрeбявани лекотоварни високопроходими автомобили тип „Пикап“ за нуждите на „ВиК-Сливен” ООД, гр.Сливен”

Решението е публикувано в АОП под номер 818770

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=818770&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 818771

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=818771&mode=view


Прикачени файлове:

Решение

Обявление

Документация за участие

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" (публикуван документ на 16.01.2018 г.)

Протокол № 1 от комисията - пикапи (публикуван документ на 22.01.2018 г.)

Протокол № 2 от комисията - пикапи (публикуван документ на 22.01.2018 г.)

Решение за избор на изпълнител № РД-07-25/ 22.01.2018 г. (публикуван документ на 22.01.2018 г.)

Договор от 21.02.2018 г. (публикуван документ на 01.03.2018 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 01.03.2018 г.)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (публикуван документ на 12.09.2018 г.)