Новини

ОП с предмет: „Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на "В и К - Сливен" ООД, гр. Сливен"

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на „ВиК-Сливен” ООД, гр.Сливен”

Решението е публикувано в АОП под номер 819298

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=819298&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 819299

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=819299&mode=view


Прикачени файлове:

Решение

Обявление

Документация

Разяснения 18.12.2017 г.

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" (публикуван документ на 15.01.2018 г.)

Протокол № 1 от комисията - облекло (публикуван документ на 29.01.2018 г.)

Протокол № 2 от комисията - облекло (публикуван документ на 29.01.2018 г.)

Решение за избор на изпълнител РД-07-86/ 29.01.2018 г. (публикуван документ на 29.01.2018 г.)

Договор от 20.02.2018 г. (публикуван документ на 01.03.2018 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 01.03.2018 г.)

Обявление за приключен договор (публикуван документ на 18.09.2018 г.)