Новини

Съобщение от "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД

На основание РЕШЕНИЕ № БП-Ц-34 от 15.12.2017 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, относно изменение на одобрените цени на В и К услуги за 2018 година по реда на чл.6, т.2 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги и т. 51-52 от Указанията за образуване на цените водоснабдителните и канализационни услуги чрез метода "Горна граница на цени", считано от 01.01.2018 година се въвеждат цени без ДДС за предоставяне на В и К услуги на потребителите както следва:

1. Доставяне вода на потребителите - 1,634 лв./м3

2. Доставяне вода на друг В и К оператор - 0,640 лв./м3

3. Отвеждане на отпадъчни води на потребителите - 0,070 лв./м3

4. Пречистване на отпадъчните води на битови и

приравнените към тях потребители - 0,367 лв./м3

5. Пречистване на отпадъчни води на промишлени и др. стопански потребители:

степен на замърсяване 1 - 0,436 лв./м3

степен на замърсяване 2 - 0,597 лв./м3

степен на замърсяване 3 - 0,872 лв./м3


Снимки:


Прикачени файлове:

Заповед РД-07-39/29.12.2017