Новини

ОП:"Изпитване на образци (извадки) от води, предназначени за питейно-битови цели, и от отпадъчни води"

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП (събиране на оферти с обява) с предмет: "Изпитване на образци (извадки) от води, предназначени за питейно-битови цели, и от отпадъчни води", разделена на 6 /шест/ обособени позиции.


Прикачени файлове:

Обява (публикуван документ на 21.02.2018 г.)

Документация за участие (публикуван документ на 21.02.2018 г.)

Информация по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (публикуван документ на 21.02.2018 г.)

Съобщение за прекратяване на обществена поръчка (публикуван документ на 01.03.2018 г.)