Новини

ОП:"Изпитване на образци (извадки) от води, предназначени за питейно-битови цели, и от отпадъчни води"

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП (събиране на оферти с обява) с предмет: "Изпитване на образци (извадки) от води, предназначени за питейно-битови цели, и от отпадъчни води", разделена на 4 /четири/ обособени позиции.


Прикачени файлове:

Обява (публикуван документ на 03.04.2018 г.)

Докумнтация за участие (публикуван документ на 03.04.2018 г.)

Информация по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (публикуван документ на 03.04.2018 г.)

Протокол от работата на комисията (публикуван документ на 25.06.2018 г.)

Договор от 04.07.2018 г. с "Лемна Екоинвест - България" АД (публикуван документ на 06.08.2018 г.)

Договор от 09.07.2018 г. с "БИОФАРМ - ИНЖЕНЕРИНГ" АД (публикуван документ на 06.08.2018 г.)

Договор от 18.07.2018 г. с "СЖС България" ЕООД (публикуван документ на 17.08.2018 г.)