Новини

ОП с предмет: "Доставка на колективни средства за защита за нуждите на "ВиК - Сливен" ООД"

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: "Доставка на колективни средства за защита за нуждите на "ВиК - Сливен" ООД, гр. Сливен"

Решението е публикувано в АОП под номер 848863

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=848863&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 848864

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=848864&mode=view


Прикачени файлове:

Решение (публикуван документ на 29.05.2018 г.)

Обявление (публикуван документ на 29.05.2018 г.)

Документация (публикуван документ на 29.05.2018 г.)

Обявление за прекратяване (публикуван документ на 20.06.2018 г.)

Решение за прекратяване (публикуван документ на 20.06.2018 г.)