Новини

ОП: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение"

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен” ООД, гр. Сливен”

Решението е публикувано в АОП под номер 850141

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=850141&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 850142

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=850142&mode=view


Прикачени файлове:

Решение (публикуван документ на 06.06.2018 г.)

Обявление (публикуван документ на 06.06.2018 г.)

Документация за участие (публикуван документ на 06.06.2018 г.)

Протокол № 1 от работата на комисията (публикуван документ на 11.07.2018 г.)

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" (публикуван документ на 25.07.2018 г.)

Протокол № 2 от работата на комисията (публикуван документ на 30.07.2018 г.)

Протокол № 3 от работата на комисията (публикуван документ на 30.07.2018 г.)

Решение за избор на изпълнител РД-07-283/ 30.07.2018 г. (публикуван документ на 30.07.2018 г.)

Решение за избор на изпълнител РД-07-315/29.08.2018 г. (публикуван документ на 29.08.2018 г.)

Договор от 05.09.2018 г. (публикуван документ на 01.10.2018 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 01.10.2018 г.)