Новини

ОП: "Доставка на колективни средства за защита за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен"

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Пряко договаряне за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка на колективни средства за защита за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен"

Решението е публикувано в АОП под номер 856639

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=856639&newver=2


Прикачени файлове:

Решение (публикуван документ на 11.07.2018 г.)

Покани до определени лица (публикуван документ на 11.07.2018 г.)

Документация за участие (публикуван документ на 11.07.2018 г.)

Решение за прекратяване (публикуван документ на 26.07.2018 г.)

Обявление за прекратяване (публикуван документ на 26.07.2018 г.)