Новини

ОП: "Доставка на колективни средства за защита за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен"

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Пряко договаряне за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка на колективни средства за защита за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен"

Решението е публикувано в АОП под номер 860752

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=860752&newver=2


Прикачени файлове:

Решение (публикуван документ на 02.08.2018 г.)

Покана (публикуван документ на 02.08.2018 г.)

Документация за участие (публикуван документ на 02.08.2018 г.)

Протокол от работата на комисията (публикуван документ на 09.08.2018 г.)

Доклад от работата на комисията (публикуван документ на 09.08.2018 г.)

Решение за избор на изпълнител РД-07-297/ 09.08.2018 г. (публикуван документ на 09.08.2018 г.)

Договор от 21.08.2018 г. (публикуван документ на 28.08.2018 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 28.08.2018 г.)

Обявление за приключен договор (публикуван документ на 01.10.2018 г.)