Новини

ОП: „Доставка на активна нетна ел. енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение”

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен” ООД, гр. Сливен”

Решението е публикувано в АОП под номер 866809

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=866809&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 866810

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=866810&mode=view


Прикачени файлове:

Решение (публикуван документ на 12.09.2018 г.)

Обявление (публикуван документ на 12.09.2018 г.)

Документация за участие (публикуван документ на 12.09.2018 г.)

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" (публикуван документ на 22.11.2018 г.)

Протокол 1 от работата на комисията (публикуван документ на 05.12.2018 г.)

Протокол 2 от работата на комисията (публикуван документ на 05.12.2018 г. )

Доклад от работата на комисията (публикуван документ на 05.12.2018 г.)

Решение за избор на изпълнител (публикуван документ на 05.12.2018 г.)

Решение за избор на изпълнител 2 (публикуван документ на 11.01.2019 г.)

Решение за прекратяване (публикуван документ на 28.01.2019 г)

Обявление за прекратяване (публикуван документ на 15.02.2019 г.)