Новини

ОП:„Доставка на водомери за питейна вода, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода и устройства за измерване на потока"

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка на водомери за питейна вода, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода и устройства за измерване на потока

за нуждите на „В и К - Сливен” ООД“

Решението е публикувано в АОП под номер 870699

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=870699&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 870701

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=870701&mode=view


Прикачени файлове:

Решение (публикуван документ на 03.10.2018 г.)

Обявление (публикуван документ на 03.10.2018 г.)

Документация за участие (публикуван документ на 03.10.2018 г.)

Решение за прекратяване (публикуван документ на 15.10.2018 г.)

Обявление за прекратяване (публикуван документ на 22.10.2018 г.)