Новини

ОП: Доставка на водомери за питейна вода, радиомодули за дистанционно отчитане...

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД обявява процедура за обществена поръчка чрез Открита процедура с предмет: "Доставка на водомери за питейна вода, радиомодули за дистанционно отчитане на водомери, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода и устройства за измерване на потока за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД

Решението е публикувано в АОП под номер 881070

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=881070&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 881071

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=881071&mode=view


Прикачени файлове:

Решение за откриване (публикуван документ на 03.12.2018 г.)

Обявление (публикуван документ на 03.12.2018 г.)

Документация и образци (публикуван документ на 03.12.2018 г. )

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" (публикуван документ на 26.02.2019 г.)

Протокол 1 от работата на комисията (публикуван документ на 22.04.2019 г.)

Протокол 2 от работата на комисията (публиуван документ на 22.04.2019 г.)

Доклад от работата на комисията (публикуван документ на 22.04.2019 г.)

Решение за избор на изпълнител РД-07-140/ 22.04.2019 г. (публикуван документ на 22.04.2019 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 20.06.2019 г.)

Договор с "ХИДРОИНСТАЛ" ДЗЗД (публикуван документ на 20.06.2019 г.)