Новини

ОП: Изготвяне на документация за обществените поръчки за дейностите по проект "Доизграждане и рехабилитация...

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД открива процедура за обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет: "Изготвяне на документация за обществени поръчки за дейностите по проект: "Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на ОТ "ВиК - Сливен" ООД, гр. Сливен"


Прикачени файлове:

Обява (публикуван документ на 04.12.2018 г.)

Информация за публикувана в профила на купувача обява (публикуван документ на 04.12.2018 г.)

Документация и образци (публикуван документ на 04.12.2018 г.)

Протокол от работата на комисията (публикуван документ на 06.02.2019 г.)

Договор от 28.02.2019 г. (публикуван документ на 11.03.2019 г.)

Анекс към договор от 28.02.2019 г. (публикуван документ на 22.08.2019 г.)