Новини

ОП: „Осигуряване на допълнителна експертиза в хода на оценка на проектно предложение за кандидатстване по процедура

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД открива процедура за обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет: „Осигуряване на допълнителна експертиза в хода на оценка на проектно предложение за кандидатстване по процедура „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на ОТ „ВиК – Сливен“ ООД, гр. Сливен – процедура BG161M1OP002-1.016 - Изграждане на ВиК инфраструктура, Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“


Прикачени файлове:

Обява (публикуван документ на 06.12.2018 г.)

Информация за публикувана обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (публикуван документ на 06.12.2018 г.)

Документация и образци (публикуван документ на 06.12.2018 г.)

Информация за удължаване срока за подаване на оферти (публикуван документ на 13.12.2018 г.)

Протокол от работата на комисията (публикуван документ на 06.02.2019 г.)

Договор от 28.02.2019 г. (публикуван документ на 14.03.2019 г.)