Новини

ОП с предмет: “Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода от потребителите на “ВиК - Сливен”

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: “Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода от потребителите на “ВиК - Сливен” ООД

Обособени позиции:

ОП №1 – Инкасиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове на територията на област Сливен с ресурси на изпълнителя, чрез използване на софтуер на възложителя.

ОП №2 - Инкасиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове на изпълнителя на територията на страната, със софтуер и ресурси на изпълнителя.

Решението е публикувано в АОП под номер 887756

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=887756&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 887757

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=887757&mode=view


Прикачени файлове:

Решение за откриване (публикуван документ на 11.01.2019 г.)

Обявление (публикуван документ на 11.01.2019 г.)

Документация и образци (публикуван документ на 11.01.2019 г.)

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" (публикуван документ на 12.02.2019 г.)

Протокол 1 от работата на комисията (публикуван документ на 18.02.2019 г.)

Протокол 2 от работата на комисията (публикуван документ на 18.02.2019 г.)

Решение за избор на изпълнители (публикуван документ на 18.02.2019 г.)

Договор №1 по ОП 1 от 11.03.2019 г. (публикуван документ на 02.04.2019 г.)

Договор №2 по ОП 2 от 11.03.2019 г. (публикуван документ на 02.04.2019 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 02.04.2019 г.)