Новини

ОП: "Доставка на полиетиленови тръби с висота плътност, PE100 за водоснабдяване"

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание с предмет: "Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност, PE100 за водоснабдяване, съобразно нуждите на "В и К - Сливен" ООД"

Решението е публикувано в АОП под номер 889596

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=889596&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 889597

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=889597&mode=view


Прикачени файлове:

Решение за откриване (публикуван документ на 21.01.2019 г.)

Обявление (публикуван документ на 21.01.2019 г.)

Документация и образци за участие (публикуван документ на 21.01.2019 г.)

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" (публикуван документ на 15.03.2019 г.)

Протокол №1 от работата на комисията (публикуван документ на 28.03.2019 г.)

Протокол №2 от работата на комисията (публикуван документ на 28.03.2019 г.)

Решение за избор на изпълнител РД-07-111/ 28.03.2019 г. (публикуван документ на 28.03.2019 г.)

Договор от 10.05.2019 г. (публикуван документ на 28.05.2019 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 28.05.2019 г.)