Новини

ОП: "Доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи за тръби от различни материали за нуждите на "ВиК - Сливен" ООД"

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: "Доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи за тръби от различни материали за нуждите на "ВиК - Сливен" ООД"

Решението е публикувано в АОП под номер 919904

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=919904&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 919905

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=919905&mode=view


Прикачени файлове:

Решение за откриване (публикуван документ на 03.07.2019 г.)

Обявление (публикуван документ на 03.07.2019 г.)

Документация и образци (публикуван документ на 03.07.2019 г.)

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" (публикуван документ на 01.08.2019 г.)

Протокол № 1 от работата на комисията (публикуван документ на 09.08.2019 г.)

Протокол № 2 от работата на комисията (публикуван документ на 09.08.2019 г.)

Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП (публикуван документ на 09.08.2019 г.)

Решение за избор на изпълнител (публикуван документ на 09.08.2019 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 01.10.2019 г.)

Договор от 16.09.2019 г. (публикуван документ на 01.10.2019 г.)