Новини

ОП: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение"

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен” ООД, гр. Сливен”

Решението е публикувано в АОП под номер 920407

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=920407&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 920409

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=920409&mode=view


Прикачени файлове:

Решение за откриване (публикуван документ на 05.07.2019 г.)

Обявление (публикуван документ на 05.07.2019 г.)

Документация за участие (публикуван документ на 05.07.2019 г.)

Протокол № 1 от работата на комисията (публикуван документ на 25.07.2019 г.)

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" (публикуван документ на 01.08.2019 г.)

Протокол № 2 от работата на комисията (публикуван документ на 08.08.2019 г.)

Протокол № 3 от работата на комисията (публикуван документ на 08.08.2019 г.)

Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП (публикуван документ на 08.08.2019 г.)

Решение за избор на изпълнител (публикуван документ на 08.08.2019 г.)

Решение за избор на изпълнител 2 (публикуван документ на 25.09.2019 г.)