Новини

ОП: "Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение, по регулирани цени от краен снабдител за обекти на "ВиК - Сливен" ООД"

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД обявява процедура на договаряне без предварителна покана за участие по реда на ЗОП с предмет: "Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение, по регулирани цени от краен снабдител за обекти на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД

Решението е публикувано в АОП под номер 925514

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=925514&newver=2


Прикачени файлове:

Решение № РД-07-300/ 01.08.2019 г. (публикуван документ на 01.08.2019 г.)

Покана до "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД (публикуван документ на 02.08.2019 г.)

Решение за прекратяване (публикуван документ на 20.09.2019 г.)