Новини

Подписан бе договор между МОСВ и "ВиК-Сливен" ООД гр. Сливен за европроект

ПРОЕКТ: № BG16M1OP002-1.016-0008 „ДОИЗГРАЖДАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА ИНФРАСТРУКТУРА В АГЛОМЕРАЦИИ С НАСЕЛЕНИЕ С НАД 10 000 ЕКВИВАЛЕНТ ЖИТЕЛИ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН“ ООД.

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД започна изпълнение на проект по процедура „Изграждане на ВиК инфраструктура“.

На 24.09.2019 г. "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД подписа Административен договор Д-34-82/24.09.2019 г. с регистрационен номер BG16M1OP002-1.016-0008-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, ос 1 „Води“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“,

Бенефициент: "Водоснабдяване и канализация – Сливен" ООД

Проект: № BG16M1OP002-1.016-0008 „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД.

Обща стойност на проекта: 133 326 939,91 лв. с ДДС, от които:

Безвъзмездна финансова помощ:

· 81 228 571, 41 лв. без ДДС - допустими разходи финансирани със средства от Кохезионния фонд на Европейския съюз и

· 14 334 453, 81 лв. без ДДС - допустими разходи представляващи национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Финансиране от страна на Бенефициента:

· 15 556 771, 53 лв. допустими разходи, представляващи собствен принос на Бенефициента „ВиК - Сливен“ ООД и

· 22 207 143, 16 лв., представляващи ДДС – недопустим разход по процедура BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“.

Срокът за изпълнение на проекта е 51 месеца, считано от датата на сключването на Административния договор за безвъзмездна финансова помощ.

Повече информация можете да получите от прикачения файл.


Снимки:


Прикачени файлове:

Проект ВиК-Сливен