Новини

ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация за проекта „Доизграждане ...

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка - публично състезание, по реда на ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация за проекта „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на ОТ „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД, чрез изработване и доставка на печатни информационни и промоционални материали, включени в Списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закон за обществените поръчки“

Решението е публикувано в АОП под номер 935937

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=935937&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 935936

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=935936&mode=view


Прикачени файлове:

Решение за откриване (публикуван документ на 30.09.2019 г.)

Обявление (публикуван документ на 30.09.2019 г.)

Документация и образци (публикуван документ на 30.09.2019 г.)