Новини

Покана за участие в пазарни консултации

Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за организация и управление на проект „Доизграждане и рехабилитация на Водоснабдителната и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на обособена територия „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД и най-вече за определяне на прогнозната й стойност, „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“.


Прикачени файлове:

Покана (публикуван документ на 14.10.2019 г.)

Протокол (публикуван документ на 29.10.2019 г.)