Новини

ОП: „Разширяване на система СКАДА и изграждане и внедряване на GIS система за ВС/Агломерация Сливен и ВС/Агломерация Нова Загора“.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка - открита процедура, по реда на ЗОП с предмет: „Разширяване на система СКАДА и изграждане и внедряване на GIS система за ВС/Агломерация Сливен и ВС/Агломерация Нова Загора“.

Решението е публикувано в АОП под номер 938587

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=938587&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 938586

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=938586&mode=view


Прикачени файлове:

Решение (публикуван документ на 17.10.2019 г.)

Обявление (публикуван документ на 17.10.2019 г.)

Документация и образци за участие (публикуван документ на 17.10.2019 г.)

Разяснение (Публикуван документ на 04.11.2019 г.)