Новини

ОП: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка - открита процедура, по реда на ЗОП с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ: „ДОИЗГРАЖДАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА В АГЛОМЕРАЦИИ С НАСЕЛЕНИЕ С НАД 10 000 ЕКВ. Ж., ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – СЛИВЕН“ ООД“