Новини

О Б Я ВА от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН“ ООД

О Б Я ВА

от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН“ ООД

със седалище и адрес на управление гр. Сливен - 8800, ул. “6-ти Септември “№ 27, представлявано от управителя инж. Севдалин Рашев

телефон: 044/62 34 65, факс: 044/62 34 13, e-mail: viksliven@viksliven.com

На основание чл. 4 ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за “ Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води ПСОВ – Сливен на агломерация Сливен”, съгласно „Приложение № 2“.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Сливен или в РИОСВ – Стара Загора.


Снимки:


Прикачени файлове:

informacia_po_prilojenie_ 2