Новини

Засегнати улици и участъци в кв. Речица, по които ще се извършват строително монтажни работи

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 09.07.2021 – 26.07.2021 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект “Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен”, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“, е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и техните автомобили с минимални затруднения.

В района на следните улици и участъци в кв. Речица, гр. Сливен е възможно да има и временни прекъсвания на водоподаването:

1. В района на ул. „Изворите“;

2. В района на ул. „Перуника“ - от ул. „Изворите“ до ул. „Атанас Николов“

3. В района на ул. „Кубрат“ - от ул. „Изворите“ до ул. „Дивичково“

4. В района на ул. „Латинка“ - от ул. „Ракита“ до ул. „Коста Велков“

5. В района на ул. „Перуника“ - от ул. „Тодор Асенов“ до ул. „Милин Камък“

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.


Снимки: