Новини

Първа Копка на обект „Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица"

На 20.07.2021 г. от 12.00 ч. в гр. Сливен, кв. Речица, ул. Тодор Асенов № 31- ще се състои церемония по Първа Копка на обект „Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен“.

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД е в процес на изпълнение на проект № BG16M1OP002-1.016-0008 „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, чрез Европейския съюз и Кохезионния фонд, по процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“.

Проектът включва дейности по рехабилитация, ремонт и изграждане на 58,2 км. водопроводна мрежа и 44,8 км. канализационна мрежа. Ще бъдат реконструирани пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Сливен и ПСОВ – Нова Загора. Предвидено е и разширение на съществуващата система за контрол, управление и събиране на данни (СКАДА), и изграждане и внедряване на географска информационна система, с които ще се осъществява контрол и управление на ВиК инфраструктурата.

Церемонията ще бъде открита от инж. Севдалин Рашев - управител на „ВиК – Сливен“. Официални гости на събитието ще бъдат г-н Минчо Афузов - областен управител и г-н Стефан Радев- кмет на Община Сливен.

На церемонията ще присъства и представител на изпълнителя „Кристална вода“ АД и инж. Петя Ангелова - представител на изпълнителя ДЗЗД "СС Надзор".


Снимки: