Новини

Церемония „Първа копка“ за изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа в квартал Речица, гр. Сливен

На 20.07.2021 г. в сливенския квартал Речица, се състоя церемония „Първа копка“ на обект „Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа и съпътстващите ги съоръжения в квартал “Речица“ гр. Сливен“.

Събитието беше организирано като част от изпълнението на проект № BG16M1OP002-1.016-0008 „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 - 2020, чрез Европейския съюз и Кохезиония фонд, договор за безвъзмездна финансова помощ № 34-82/ 24.09.2019 г. по процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“. Общата стойност на проекта е 131 446 101.78 лв., като за изграждането и реконструкцията на ВиК мрежата в квартала са предвидени 19 056 604.09 лв.

В присъствието на заместник областния управител на Сливен Антоний Андонов, заместник кмета на община Сливен по устройство на територията и строителство Камен Костов, представители на фирмата изпълнител и на Инженера на обекта, както и на много гости и граждани на Сливен, управителят на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“ инж. Севдалин Рашев представи основните дейности и финансовата рамка на проекта.

Той изказа задоволството си от факта, че в квартал Речица ще се реконструира 4 579,40 м. вътрешна водопроводна мрежа, като по време на изпълнението ще бъдат реконструирани и сградните водопроводни отклонения и ще бъдат изградени пожарни хидранти.

В квартала се предвижда и изграждане на канализационна мрежа с обща дължина 24 608 м., както и изграждане на канализационна помпена станция и тласкател до пречиствателната станция за отпадъчни води – гр. Сливен.

Успешна реализация на проекта пожелаха заместник областният управител г-н Андонов и заместник кметът г-н Костов.

С тържествен водосвет за здраве, ползотворна работа и добри резултати беше оповестен официалния старт на строителните работи.


Снимки: